תנאי שימוש

עדכון אחרון: 28.6.2021

מבוא
המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.
ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
הגדרות
"החברה" – ברקאי שני רפאלה – שני לה פסטיסריה קונדיטוריה וקייטרינג לאירועים.
"ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.
"האתר" – אתר המספק מידע, שירותים ומוצרים מתחום הקונדיטוריה וכן שירותי קייטרינג לאירועים, בכתובת www.shani-desserts.co.il או בכל כתובת אחרת כפי שיוחלט על-ידי החברה.
"משתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו או גולש באתר החברה.
הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר.
השימוש באתר מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר או בחלק ממנו.
מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.

תנאי שימוש
המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאתר והשירותים המסופקים באמצעותו:
גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.
מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).
העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
ביצוע פעולה בעיצוב האתר באתר, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
התנהגות אלימה, בוטה, פלילית או כזו הפוגעת בכל צורה שהיא, כלפי החברה, משתמשים אחרים באתר או נותני השירותים המסופקים באמצעות האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות:
להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
החברה תהיה רשאית לחסום גישה לאתר – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או מוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

חשבון משתמש
החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמתיים והמלאים של פותח החשבון.
אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב או הטלפון בעת ההרשמה, או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.
מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
בעת יצירת חשבון משתמש, ייתכן והחברה תשלח למשתמש מסרון ובו קוד שנועד לצרכי זיהוי והרשמה. המשתמש מאשר לחברה משלוח מסרונים כאמור ומתחייב לשמור על הקוד בסודיות ולצורך הרשמתו האישית בלבד. אין להעביר את הקוד לכל גורם אחר.
המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת.

משלוח הודעות פרסומת
החברה רשאית והמשתמש מצהיר כי הוא מאשר לחברה, לשלוח לו הודעות פרסומת, מעת לעת, באמצעות מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני ובכל דרך אפשרית אחרת. מסירת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון של המשתמש – כמוה כהסכמה מפורשת לקבלת הודעות כאמור.
למשתמש שמורה הזכות להודיע בכל עת לחברה, כי ברצונו להפסיק לקבל הודעות כאמור – אם באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני מתאים לחברה ואם באמצעות דרכי ההסרה המופיעות בכל הודעה.

תשלום עבור שירותים
ככל והמשתמש יעשה שימוש בשירות כלשהו מהשירותים המסופקים באמצעות האתר, ייתכן והמשתמש יידרש לתשלום בגין אותו השירות. במקרה כזה, המשתמש לבדו אחראי לתשלום מלוא הסכום הנדרש, כפי שיהיה מעת לעת, כפי שיידרש.
התשלום עבור השירותים כאמור לעיל, ייעשה בהתאם לדרכים המפורטות באתר ביחס לכל שירות, ויכול שיהיה באמצעות סליקת כרטיס אשראי באתר, סליקת כרטיס אשראי טלפונית או העברה בנקאית, תשלום באמצעות אפליקציית תשלום – הכל לפי המפורט באתר.
נכון למועד זה, אמצעי התשלום באתר כוללים העברה בנקאית, אפליקציית התשלומים ביט, תשלום בכרטיס אשראי בעסקה טלפונית ותשלום במזומן לשליח.
למען הסר ספק, התשלום עבור השירותים המסופקים באמצעות האתר הוא אך ורק עבור אותם שירותים שהמשתמש יבחר, בהתאם לפירוט המופיע באתר.

מדיניות ביטול עסקה
ככלל, ביטולי עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "החוקים"), אינם חלים על השירותים המסופקים באמצעות האתר, כפי שיפורט להלן.
המוצרים המסופקים באמצעות האתר הם מוצרי מזון המיוצרים באופן מיוחד לאחר ביצוע ההזמנה באתר. ביטול הזמנה יכול להתבצע אך ורק עד 48 שעות לפני מועד האספקה שהתבקש בהזמנה. כל ביטול שייעשה לאחר מועד זה, יהיה כרוך בחיוב בשיעור של 30% מגובה ההזמנה.
בעת הזמנת שירותי קייטרינג, אפשרות הביטול היא אך ורק עד 10 ימים לפני מועד האירוע שצוין בהזמנה. כל ביטול שייעשה לאחר מועד זה, יהיה כרוך בחיוב בשיעור של 30% מגובה הצעת המחיר שאושרה בידי הלקוח.

משלוחים
עלות דמי המשלוח תתווסף לכל הזמנה בהתאם לתנאים הבאים:
משלוח לאזורים שבין זיכרון יעקב מצפון לבין תל אביב מדרום:
הזמנה עד סך של 250 ₪ – דמי המשלוח יתואמו עם הלקוח לאחר ההזמנה.
הזמנה מעל סך של 250 ש"ח – פטור מדמי משלוח.
משלוח לשאר חלקי הארץ – דמי המשלוח יתואמו עם הלקוח לאחר ההזמנה.

הגבלת אחריות
מובהר בזאת כי האתר והשירותים המסופקים באמצעותו, יסופקו על-ידי החברה כמות שהם (As-Is). החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש באתר או בשירותים המסופקים באמצעותו; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, בין אם שירותים אלה מסופקים באופן דיגיטלי ובין אם בכל אופן אחר.

מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהמערכת תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות האתר – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.
באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש באתר, כי האתר אכן מתאים לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת האתר לצרכיו.
באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באתר, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות האתר. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.
מובהר בזאת כי התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד וכי המוצרים אשר יסופקו ללקוח עשויים להיות שונים מכפי שהם נראים בתמונות.

מידע לגבי אלרגנים
כל המידע לגבי חומרים העשויים לעודד אלרגיות המופיעים בהסכם זה או באתר, הם לידע כללי בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת, אף ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם ללקוח (או למי מטעמו), בקשר עם חומרים אלה, בשום צורה ואופן. אם הלקוח חושש מהימצאות חומרים כלשהם האסורים לו, באחריותו הבלעדית ליצור קשר עם החברה בטרם ביצוע ההזמנה, לצורך קבלת מידע מעודכן ולאחר מכן יוכל להחליט באם לרכוש את המוצרים אם לאו.
מוצרים ללא גלוטן
ככלל, מוצרים ללא גלוטן מיוצרים ביום מסוים ונפרד במהלך השבוע, כאשר הקונדיטוריה נקיה מקמחים או מוצרים אחרים העלולים להכיל גלוטן.
בוטנים
ככלל, לא נעשה שימוש בבוטנים בקונדיטוריה.
שקדים ואגוזים
נעשה שימוש בחומרים אלה בקונדיטוריה.

היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
הודעה על תוכן מפר
החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני
[email protected]

קניין רוחני
החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה, תמונות, קטעי וידאו וטקסט ועוד), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.
המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש באתר או בכל אחד מחלקיו, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, לפרסם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מהאתר או במידע שיסופק במסגרת השירותים, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, בכתב ומראש.
הוראות סעיף ‏11 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

שינוי תנאים
החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.
באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.

שיפוי
המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
האמור בסעיף ‏13 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

ברירת דין וסמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.